ใบรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001
ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001